माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडळ, पुणे संचलित

(हिंदी भाषिक अल्पसंख्यांक संस्था)

म. फ. दमाणी प्राथमिक विद्या मंदिर

प्राथमिक विभाग

मनोगत

सौ. निर्मला नवनाथ भोसले

मुख्याध्यापिका

बालपण! जीवनारूपी नदीतील न फोडता येणारा अवघड भोवरा. विश्वकर्त्याच्या अविरत धावणाऱ्या रथातील सर्वात नाठाळ घोडा. अश्यक्य, Impossible हे शब्दच नसतात त्यांच्या शब्दकोशात. पण बालपणाला आणि बालमनाला समजून उमजून त्यांच्यावर उत्तम संस्कार करणारी आमची म. फ. दमाणी प्राथमिक विद्या मंदिर शाळा.

शाळेतच सुरवंटाप्रमाणे असणारी बालके फुलपाखरू होऊन बागडतात. ज्ञानरूपी मकरंद खातात व भविष्यातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी गगनभरारी घेतात व येथेच घडतो भविष्यातील सक्षम, समर्थ भारत.

प्राथमिक शिक्षकवृंद

गुरुर्ब्रह्मा ग्रुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः । गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ॥
S S Bandgar
एस एस बंडगर पर्यवेक्षक
D M Jakkal
दि एम जक्कल सहशिक्षिका
N D Karande
एन डि कारंडे सहशिक्षिका
S B Munde
एस बी मुंडे सहशिक्षिका
S M Mahimane
आर आर पट्टणशेट्टी सहशिक्षिका
S M Mahimane
एस एम महिमाणे सहशिक्षिका
Y A Pawar
वाय ए पवार सहशिक्षिका
M S Bawachkar
एम एस बावचकर सहशिक्षिका
D D Shinde
डि डि शिंदे सहशिक्षक
S N Shinde
एस एन शिंदे सहशिक्षक
A B Durugkar
ए बी दुरूगकर सहशिक्षक
M B Jamkhandi
एम बी जमखंडी सहशिक्षक
G B Rugi
जी बी रुगी संगणक शिक्षिका

गोपाबाई भै. दमाणी मॉंटेसरी विभाग

निवर्तयत्यन्यजनं प्रमादतः स्वयं च निष्पापपथे प्रवर्तते । गुणाति तत्त्वं हितमिच्छुरंगिनाम् शिवार्थिनां यः स गुरु र्निगद्यते ॥
P R Kulkarni
पी आर कुलकर्णी विभागप्रमुख
U M Birajdar
यु एम बिराजदार सहशिक्षिका
A S Havale
ए एस हवले सहशिक्षिका
P K Nikate
पी के निकते सहशिक्षिका
V A Bavadhankar
व्ही ए बावधनकर सहशिक्षिका
S M Todakar
एस एम तोडकर सहशिक्षिका
S A Bhange
एस ए भांगे सहशिक्षिका
G S Nikate
जी एस निकते सहशिक्षिका

माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडळ नर्सरी विभाग

प्रेरकः सूचकश्वैव वाचको दर्शकस्तथा । शिक्षको बोधकश्चैव षडेते गुरवः स्मृताः ॥
N H Bhaganagre
एन एच भागानगरे विभागप्रमुख
R N Jadhav
आर एन जाधव सहशिक्षिका
B V Kakde
बी व्ही काकडे सहशिक्षिका
K S Phate
के एस फाटे सहशिक्षिका
M J Shirdhone
एम जे शिरढोणे सहशिक्षिका

कार्यालयीन वृंद

पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः । नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः परोपकाराय सतां विभृतयः ॥
S V Gullapalli
एस व्ही गुल्लापल्ली लिपिक
Share with friends