माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडळ, पुणे संचलित

(हिंदी भाषिक अल्पसंख्यांक संस्था)

बी. एफ. दमाणी प्रशाला

माध्यमिक व उच्च-माध्यमिक विभाग

मनोगत

सौ. जे. एस. मळेकर

मुख्याध्यापिका

‘तमसो मा ज्योतिर्गमय’ या ध्येयाने प्रेरित होऊन ‘माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडळ, पुणे’ या संस्थेने इ.स. १९४४ मध्ये सोलापूरात दमाणी विद्या मंदिरची स्थापना केली. इवलेसे रोप लावियले द्वारी, त्याचा वेलू गेला गगनावरी, बघता बघता या रोपाचे वटवृक्षात रुपांतर झाले आणि अमृतमहोत्सवाकडे त्याची वाटचाल सुरु आहे.

सोलापूर शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी शाळेची तीन मजली इमारत मोठ्या दिमाखात उभी आहे. नर्सरी ते इ. १०वी पर्यंत सुमारे १५०० विद्यार्थी येथे ज्ञानार्जन करीत आहेत.

शिक्षकवृंद

प्रेरकः सूचकश्वैव वाचको दर्शकस्तथा । शिक्षको बोधकश्चैव षडेते गुरवः स्मृताः ॥
जे एस मळेकर मुख्याध्यापिका
R N Pembarti
आर एन पेंबर्ती पर्यवेक्षिका
P N Maradkar
पी एन मारडकर सहशिक्षक
U R Rajguru
यु आर राजगुरू सहशिक्षक
M N Ranade
एम एन रानडे सहशिक्षिका
R P Ingale
आर पी इंगळे सहशिक्षक
A A Shelke
ए ए शेळके सहशिक्षिका
H B Jamdar
एच बी जामदार सहशिक्षक
P L Patil
पी एल पाटील सहशिक्षक
S R Fulari
एस आर फुलारी सहशिक्षक
G B Mhamane
जी बी म्हमाणे सहशिक्षक
thombre
जयकर ठोंबरे सहशिक्षक
S Y Indikar
एस वाय इंडीकर सहशिक्षिका
V A Raut
वि ए राऊत सहशिक्षिका
S N Hudge
एस एन हुडगे सहशिक्षिका
S Allimore
एस अळळीमोरे सहशिक्षक
V R MARGUR
व्ही आर मरगुर प्रयोगशाळा सहाय्यक
M N Nikte
एम एन निकते सहशिक्षिका

कार्यालयीन वृंद

सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः । सत्येन वायवो वान्ति सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम् ॥
S U Kathale
एस यु कथले वरिष्ठ लिपिक
K S Mane
एस एस माने कनिष्ठ लिपिक

सेवकवृंद

परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः । परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थ मिदं शरीरम् ॥
M K Pawar
एम के पवार शिपाई काका
V A Gophane
वि ए गोफणे शिपाई काका
Share with friends